Thunderbird

Téléchargement de Thunderbird

thème:
TT DeepDark

extensions:
Custom Address Sidebar

modifier version max supportée par extension:
– extraire install.rdf du xpi (zip) et modifier: <em:maxVersion>2.0</em:maxVersion>

désactiver la signature des extensions:
about:config
xpinstall.signatures.required -> false

19 octobre 2017